"It's time to move on from personalised learning to passionalised learning!" Be invited to join the movement

PASSIE VOOR LEREN

Turning Learning is een jonge, ambitieuze en innovatieve organisatie, die met passie en vakkennis scholen begeleidt te innoveren, alsmede het leren van studenten en docenten te stimuleren. Turning Learning werkt binnen Nederland in de sectoren PO, VO, MBO en HBO en op mondiaal niveau samen met partners als prof. John West Burnham, prof. Michael Fullan en prof. Andy Hargreaves. Turning Learning leidt het cluster van het Global Partnerschap New Pedagogies for Deep Learning in Nederland. Graag deelt Turning Learning met u innovatieve initiatieven die de passie binnen uw school kan doen groeien!

Gepassioneerd leren!

Turning Learning inspireert scholen om het onderwijs ingrijpend te innoveren. De tijd is rijp om van 'Traditioneel leren' en 'Gepersonaliseerd leren' de stap te zetten naar 'Gepassionaliseerd leren'.  New Pedagogies for Deep Learning geeft een mooie basis om uw visie en onderwijsconcept binnen uw school aan te laten sluiten met de dynamische wereld om ons heen.

Professional Capital

Lesgeven op prof niveau, dag in dag uit, hou je alleen vol als je collega’s ook lesgeven op prof niveau. Of je nu alleen voor de klas staat of in een team werkt, lesgeven op prof niveau betekent dat je altijd kunt terugvallen op het vertrouwen, de vaardigheden en de opbouwende kritiek van je collega’s.

Bent u benieuwd naar het Professional Capital binnen uw school? Kijk wat het inhoudt en wat het u oplevert? Turning Learning werkt de uitvoering van de PC Survey samen met het Research Team van Michael Fullan Enterprise, Toronto, Canada.


Onderzoek naar Professional Capital

Inspiratiesessies

Wilt u meer passie voor onderwijs binnen uw school? Leerlingen en Studenten die gemotiveerd zijn? Docenten die over de inhoud van hun vak praten en continue op zoek zijn om hun vakmanschap te verbeteren?  Inschrijven voor deze uitdagende Journey kan! Na de zomer starten we met een nieuw cohort. Heeft u interesse en wilt u meer informatie? Verstuur een contactverzoek of meld u aan voor een inspiratiesessie. We delen graag onze passie met u!

Locatie Inspiratiesessies
Adres: Keizersgracht 317B, 1016 EE Amsterdam

Data & Aanmelding inspiratiesessie: klik hier.

Programma inspiratiesessies: klik hier.

Bent u benieuwd naar de toepassing van NPDL in de school?  Kijk verder op deze website naar de koppeling tussen de visie en de praktijk en ervaar de passie voor leren op basisschool de Harpoen en Van Randwijk!

Turning Learning is leading

NEW PEDAGOGIES FOR DEEP LEARNING

Heeft u ambitie om het beste onderwijs te realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u samenwerken in nationale en internationale partnerships op prijs? Zou u samen met andere schoolbesturen en andere scholen in een Global Partnership onder leiding van prof. dr. Michael Fullan, uw innovatie vorm willen geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan New Pedagogies for Deep Learning.

Ambitieuze besturen, scholen en instituten kunnen meedoen aan dit unieke transformatie traject wat een echte verandering binnen uw onderwijs realiseert. Scholen in PO, VO, MBO en HBO nemen vanuit uit Nederland deel aan het mondiale partnerschap. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? We vertellen u graag meer! Neem contact met op met het secretariaat van Turning Learning +31 (0)6 5774 8516 of de Clusterleader van Nederland via+31 (0)6 4876 3338.

Turning Learning representeert het wereldwijde partnerschap van ‘New Pedagogies for Deep Learning’ binnen Nederland. In Nederland kunnen geïnteresseerde scholen deelnemen om via het delen van onderzoeks- en praktijkervaring van en met elkaar te leren. Deelnemende scholen gebruik van een ‘Suite of Tools’ en werken samen om veelbelovende nieuwe didactiek die dieper leren mogelijk maken, vast te stellen, verder te ontwikkelen en op te schalen.  Door deel te nemen aan NPDL bouwen scholen samen aan Diepe Leer Ervaringen binnen hun onderwijspraktijk die succesvol blijkt in onderzoekend en ontwerpend leren, uitdagende leeromgevingen en grotere betrokkenheid bij docenten en leerlingen, Wereldwijd hebben zich zeven clusters in zeven verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning’, en met hen honderden scholen, duizenden leraren en honderdduizenden leerlingen. Samen is men binnen het partnerschap bezig met de transformatie van leren door het koesteren van de ‘Deep Learning Competenties’ waarbinnen ieder individu zich een weg zoekt naar het echte leven, gebruikmakend van de kracht van ICT om zo eigen interesses en talenten te versterken.

DOELSTELLINGEN

New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen aan te duiden die Deep Learning vormgeven. Het wereldwijde partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeem- doorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie! We bouwen hierbij voort op succeservaringen van innovatieve scholen die door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het organiseren en inrichten van effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen, ervaringen opgedaan hebben met Deep Learning. Binnen het partnership verkennen deelnemers nieuwe werkvormen, nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe vormen van organiseren en stimuleren van informeel en formeel leren, die −binnen een door technologie ondersteunde samenleving− leiden tot optimaal leerrendement voor iedereen.Het NPDL Partnerschap nodigt partners uit om mede richting te geven aan een wereldwijde onderwijs paradigmashift. De intentie van het wereldwijde partnerschap is gericht op het opschalen en verduurzamen van deze succeservaringen, door deze om te zetten in breed toepasbare nieuwe modellen van leren. Deze zullen een solide wetenschappelijke basis vormen voor een effectieve en holistische onderwijstransitie.

OPBRENGSTEN

Het mondiale partnerschap richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame oplossingen die inhoud geven aan ‘Personalized Deep Learning’ voor zowel leerlingen als leraren. Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten van het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen én docenten in kaart gebracht wordt en het leren van leerlingen en leraren door middel van ICT zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever wordt. Scholen waar leerlingen en leraren vanuit een intrinsieke flow gemotiveerd zijn om steeds meer vanuit samenwerking en creatie complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen!

Het NLPD Partnership richt zich erop om na drie jaar:

LEADERS OF DEEP CHANGE

Leidinggevenden ontwikkelen zichzelf als ‘Leaders of Deep Change’, ze beheersen de skills waarin het leiden van verandering en innovatie een onderdeel van hun vakmanschap geworden is. Ze weten bij hun team vertrouwen in hun eigen ontwikkeling te versterken en moedigen docenten aan in een open verandercultuur nieuwe werkwijzen te exploreren, het eigen systeem en hun eigen handelen ter discussie te stellen en te leren van fouten, om hiermee nieuwe ‘experience based’ praktijkervaring op te bouwen. Het vraagt om krachtig en breed gedragen leiderschap. Vanuit de theorie van ‘distributive leadership’ neemt collectieve capaciteit de plaats in ten opzichte van individuele en solitaire sturingskracht. Leiderschap wordt niet gezien als persoonlijke status, maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke collectieve kracht, waarbij leiderschap in de klas evenzeer een (rol) model is voor leiderschap in de school en visa versa. De nadruk ligt op onderwijskundig leiderschap; modelleren, monitoren en garanderen van effectief onderwijs en optimaal leerrendement. Niet de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie.

Daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van energie en middelen ter verbetering van onderwijs en leren, alsmede de nadruk op prestaties; steeds gericht op het realiseren van het geschetste toekomstperspectief. Een expeditie met onzekerheden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uitproberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen vooruit!

SCHOOLS AS LEARNING STUDIOS

Schools as Learning Studio’s gaan als basisattitude uit van ‘Distributive Leadership. Zij zijn er van overtuigd dat, juist in organisaties gericht op het leren van kinderen, het essentieel is leiderschap te modeleren dat ‘uitgaat van verantwoordelijkheid voor het rendement door iedereen’. Schoolteams realiseren succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht van ‘Capacity Building’ als hefbomen in te zetten. Learning Studio’s zijn scholen die pedagogisch partnership tussen leraren, tussen leerlingen, en tussen leraren én leerlingen, bewust hebben vormgeven om het leerrendement gezamenlijk te verbeteren. School as Learning Studio’s maken het leren van leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker en effectiever met een flink impuls door het inzetten van ‘Digital Tools & Resources’. Teams zoeken naar partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen en met inzet van ICT wordt de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op maat begeleid, geregistreerd en 24-7 beschikbaar gemaakt!

TEACHERS AS DESIGNERS

Teachers as Designers beheersen de basisvaardigheid die van een goede docent verwacht wordt. Zij koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en exploreren op microniveau. Zij onderzoeken en analyseren het effect alvorens deze op meso- en macroniveau in te zetten. De scholen hebben een relevant meet- en evaluatiesysteem dat gericht is op het in kaart brengen van het leren van leerlingen en leraren, de condities van leeromgevingen en het effect van de leerontwikkeling van leerlingen en teams. Teachers as Designers realiseren voor alle leerlingen ‘Personalised Learning’ door de transitie te maken van ‘lesgeven’ naar ‘het activeren’ van het leren van individuele leerlingen’. Zij creëren een balans tussen cognitie en emotie; weten een weg te vinden tussen het ‘moeten’ en met plezier ‘effectief inzetten van tijd voor leren’. Teachers as Designers weten dat ‘als zij echt willen dat hun leerlingen leren; zij ook bereid moeten zijn om te luisteren naar ‘Students Voices’ en daarvan te leren. Een stap verder is het gepassionaliseerd leren; leerlingen die vanuit intrinsieke flow en motivatie steeds mee willen leren en een bijdrage willen leveren aan de directe en indirecte wereld om hun heen.

STUDENTS AS LEADING LEARNERS

Leading Learners krijgen ruimte, verantwoordelijkheid en eigenaarschap m.b.t. het organiseren & het plannen van de resultaten van het eigen leerproces. Leading Learners weten wat hun inspireert, motiveert en wat hun toekomstdromen zijn en nemen -gesteund vanuit partnership met leraren- zelf de leiding hierin. Leading Learners hebben aandacht voor het ontwikkelen van metacognitie. Zij zijn zich bewust hoe je als persoon het beste leert en kunnen binnen een open leercultuur zelfvertrouwen ontwikkelen waarin hun talent en kracht het uitgangspunt is. Zij zijn vanuit een intrinsieke flow en als Triple Loop Learners gemotiveerd om steeds vanuit samenwerking en creatie met leerlingen, leraren en andere leerpartners complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen. Students as Leading Learners zijn positief en flexibel, hebben doorzettingsvermogen, kunnen kennis toepassen, abstract denken en complexe vraagstukken oplossen. Ze zetten ICT effectief in, hebben een Global Growth Mindset, kunnen samenwerken & effectief communiceren: kortom, ze beheersen de Deep Learning Skills!

AANPAK

New Pedagogies for Deep Learning is een uniek ambitieus en innovatief project om echt het verschil te maken! In dit driejarige wereldwijde partnerschap bundelen 1000 scholen hun kennis, kracht en energie om met elkaar de beweging naar TURNING LEARNING te maken. Het NPDL-partnerschap geeft een organisatievorm die het leren van elkaar horizontaal, verticaal, digitaal, regionaal, nationaal en internationaal regisseert! Deelname aan het NPDL-partnerschap biedt een scala aan faciliteiten en mogelijkheden. Scholen kunnen rekenen op toegang tot materialen, bronnen, netwerken, coaching, training & ondersteuning, die helpen bij het ontwikkelen van de organisatie, de leraren en leerlingen.

AANPAK

De samenwerkingsactiviteiten en leercycli worden in tweedaagse Idea Labs ondergebracht, waarin deelnemers nieuwe kennis en ideeën opdoen (New Knowledge) en ondersteund met meetmethodieken, materialen en feedback systemen (Research) gefocust zijn op continue ontwikkeling van professionele kracht (Capacity-Building). Deelnemers zullen simulaties ervaren en deze, gevoed door leerrendement (Learning Progression) de inbreng en adviezen van leerlingen (Student Voices), met behulp van de inzet van verschillende IT-toepassingen, verder in de Design Studio’s of Teacher Studio’s uitwerken en komen tot herontwerp van lestaken (Re-design Lessons).

DEEP LEARNING SKILLS

NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes ‘C’s: Character, Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity & Citizenship. Voor iedere ’C’ zijn Learning Progressions omschreven, waarin wordt aangegeven hoe leerlingen zich op deze vaardigheden ontwikkelen. Learning Studio’s en ICT-rijke diepe leertaken worden zo ontworpen dat ze Deep Learning Skills uitlokken en stimuleren. Enkele voorbeelden zijn: 2D simulaties, onderzoekend leren, modelleergereedschap, gebruik van Mobile Devices, Serious Gaming, MOOCS etc.

DEELNAME FACILITEITEN VOOR NPDL SCHOLEN

Deelnemende scholen hebben toegang tot onderstaande faciliteiten om het realiseren van NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen. Deze faciliteiten worden landelijk voor verschillende NPDL-scholen georganiseerd. Naast het deelnemen aan het landelijke cohort kan er ook een -al dan niet uitgebreider- traject binnen uw eigen regio, bestuurlijk verband of schoolorganisatie georganiseerd worden. Momenteel werken we in twee ROC-scholen in een In-Company en Op Maat traject. Turning Learning werkt met scholen in PO, VO, MBO en HBO.

GLOBAL LEARNING HUB

Alle Internationale scholen maken deel uit van een Learning Community (Global Hub), waarin netwerken, kennis, ideeën en Good Practices gedeeld worden. Binnen deze Community zijn contacten mogelijk tussen buitenlandse en Nederlandse partners en scholen. In de Global Hub kunnen scholen beschikken over recente materialen, video's, tools, resources, rubrics & trainingsmaterialen voor leraren om het realiseren van de NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden.

ONDERZOEK DEEP LEARNING EN SUPPORT MEETINGS

Gedurende het partnerschap wordt gemeten waar een school met zijn docenten en leerlingen staat in de ontwikkeling van de Learning Progression van Deep Learning Skills. Ook worden de ontworpen diepe leertaken op deze manier gewaardeerd om een relatie te leggen tussen het werk in de Design Studio’s en de ontwikkeling van de school. De school kan zo bepalen waar zij staat door zich (inter)nationaal te vergelijken met andere scholen binnen het mondiale partnerschap. Binnen de NL scholen wordt op landelijk, bestuurs- en schoolniveau onderzoek uitgevoerd naar de School Condities van Deep Leren (School Conditions Rubric), en de Learning Progressions van leerlingen. Aanvullend kan onderzoek uitgevoerd worden naar talent, kracht en ‘professional capital’ van leraren binnen uw bestuur en (school) organisatie. De Measure Leaders van de NPDL-scholen worden in Support Meetings meegenomen in de wijze waarop zij de ontwikkeling van Learning Progressions binnen de eigen school kunnen onderzoeken en stimuleren alsmede de onderzoekmatige cultuur kunnen versterken.

IDEA LABS

Per deelnemende school kunnen vier (PO), zes (VO) of acht (Teacher Academies) leden van het School Design Team deelnemen aan drie Idea Labs per jaar. Een Idea Lab is een tweedaagse bijeenkomst en is het startpunt voor de ontwerpcyclus in de Design Studio’s. Deelnemers presenteren aan het eind van elk deelnamejaar tijdens een Learning Fair de NPDL-schoolopbrengsten.

COACHING

De leiders van het School Design Team zullen via Skype calls gecoacht worden bij het realiseren van de NPDL-doelstellingen binnen de school. Thema’s die bij de coaching aan de orde komen zijn: a.) het vormgeven van het partnership binnen en rondom de school, b.) de implementatie van de verandering en ontwikkelvragen daarbij, c.) de voortgang en analyses van onderzoeken d.) de inzet van innovatie en IT en e.) het realiseren van en betrekken van leerlingen bij ontwikkelen van gepassionaliseerd onderwijs.

NEDERLANDSE SHAREPOINT & YAMMER OMGEVING

Scholen krijgen binnen het Nederlandse partnerschip, toegang tot een actieve Virtual Sharepoint en Yammer Community. Binnen deze Community zijn contacten mogelijk tussen Nederlandse partners en scholen. Scholen kunnen via de virtuele omgevingen beschikken over literatuur, onderzoeksopzetten en -materialen, video's, tools, rubrics & trainingsmaterialen voor leraren. Van de deelnemers wordt verwacht op een proactieve wijze te participeren binnen deze Sharepoint-en Yammer omgeving waarbinnen ook alle projectinformatie en materialen van de Idea Labs beschikbaar is.

Professional Support

Learning CommunityResearch StudioSocial Innovation Lab
Deelname NPDL partnerschap en NPDL In-Company trajecten
Masterclasses Deep LearningOnderzoek naar en ontwikkelen van ‘Teachers as Designers en Professional Capital’Innovation Lab Social Innovation en Deep Global Challenge
International Executive CoursesNPDL-research (monitor) en Support VisitInnovation Lab Realise Innovation by Moonshooting and Positive Thinking
Executive Leergang Bestuurders PO en VOMasterclasses ‘Ontwerpend en Onderzoekend leren’Innovation Lab Redesigning Lessons Ontwikkelen en herinrichten van leerprocessen
Executive Leergang Directeuren, Rectoren, Teamleiders PO, VO en MBOOnderzoek naar & ontwikkelen evidence based cultuurInnovation Lab Planning to Change the World; Guidline for Global & Sociale Justice
International School VisitsSupport Meetings NPDL Measure LeadersInnovation Lab Project Based Learning
Study Tours Canada, Finland en Engeland Innovation Lab Design Thinking

TRANSFORMING EDUCATION

Turning Learning en het NPDL Partnership beginnen met het statement dat ons huidige onderwijssysteem aan nieuwe strategische beleidskeuzes toe is en dat er ontwikkeling van evidence-based werkmethodes nodig is om beter aan te kunnen sluiten bij een toekomstige kennisintensieve globaliserende wereld. Turning Learning en NPDL bouwen hierbij voort op succeservaringen en good practices van nationale en internationale innovatieve scholen. Samen met scholen, bestuurders, docenten én leerlingen willen wij een versnelling mobiliseren om leren aan te laten sluiten bij persoonlijke behoeftes van leerlingen. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en competenties die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.

De geformuleerde ambitie en maatschappelijke uitdaging van de huidige tijd, fases van schoolontwikkeling en aanpak van veranderstrategieën, maken duidelijk dat succesvol transformeren van het onderwijs een brede aanpak vraagt. Turning Learning gaat uit van een holistische veranderdynamiek waarin interventies en activiteiten die ingezet worden, gebaseerd zijn op drie met elkaar verbonden pijlers: ‘Learning, Research en (Social) Innovation”, die alleen in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Nationale en internationale ervaringen leren dat deze drie elementen en de samenhang ertussen relevant zijn om duurzame verbeteringen te kunnen realiseren. Niet de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie. Daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van tijd, energie en middelen ter verbetering van onderwijs en leren, alsmede de nadruk op rendement; steeds gericht op het realiseren van het geschetste toekomstperspectief. Een expeditie met onzekerheden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uitproberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen vooruit.

TURNING LEARNING COMMUNITY

GLOBAL LEARNING INSTITUUT

Deelnemers aan het Partnership kunnen deelnemen aan het Internationale NPDL Global Learning Institute dat jaarlijks op een andere plaats in de wereld georganiseerd wordt. In dit Global Learning Institute komen alle NPDL-clusters uit de USA, Canada, Uruguay, Finland, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland bijeen om gezamenlijk binnen de NPDL Learning Community kennis te delen. Heeft u belangstelling? Het GLOBAL Learning Institute is een unieke kans voor innovatieve Nederlandse partners, bestuurders en Design Studio Leaders om een momentum te creëren en nieuwe partners uit alle delen van de wereld te ontmoeten, het wereldwijde partnership te ervaren en mee werken aan een wereldwijde transformatie van educatie. We sturen u graag meer informatie over het Global Learning Institute toe.

EXECUTIVE LEERGANG LEADING FUTURE LEARNING

Turning Learning heeft voor verschillende belangstellenden een Executive Leergang ‘Leading Future Learning’ ontwikkeld. Deze Executive Leergang richt zich op de koppeling tussen het realiseren van (bestuurlijke) Strategische 21st Century Onderwijsambities en een daadwerkelijke implementatie binnen uw organisatie. Modules zijn gericht op a.) Changing the world by education, b.) Creating an Evidence Based Culture and New Measurement. c.) Focus on Innovation and Leverage Digital. Het programma wordt in drie settings georganiseerd; 1. in een Nederlandse setting voor schoolbestuurders, wethouders van onderwijs, ministerie van O.C.W., Inspectie en kwaliteitsmedewerkers van grote samenwerkingsverbanden, grote gemeenten en grote schoolbesturen in een Nederlandse setting. 2. In een internationale Engelstalige setting voor schoolbestuurders en leidinggevenden van grote onderwijsorganisaties, waarbij in dezelfde groep collega’s uit Canada, Finland en Engeland deelnemen. 3. Voor directeuren, rectoren, teamleiders uit PO, VO en ROC ‘s. Het programma wordt vormgegeven door gerenommeerde nationale en internationale hoogleraren en gastdocenten.

Heeft u belangstelling? We sturen u graag meer Informatie over de Executive Leergang toe.

Agenda

Turning Learning organiseert voor Onderwijsprofessionals met Passie Masterclasses, Innovation Labs, Study Tours en International School Visits

We starten voor de zomer met inspiratiesessies voor scholen die geïnteresseerd zijn.
1 juni13:00 - 16:00Inspiratiesessie NPDLTurning Learning, Amsterdam
7 & 8 juni9:00 - 15:30Internationale Support MeetingTurning Learning, Amsterdam
13 juni13:00 - 16:00Inspiratiesessie NPDLTurning Learning, Amsterdam
15 juni13:00 - 16:00Inspiratiesessie NPDLTurning Learning, Amsterdam

OVER ONS

Turning Learning (NPDL) Professional Support Team

Marlou van Beek MMC CMC
General Director Turning Learning
NPDL Cluster Leader the Netherlands
Marlou is de drijvende kracht en managing director van de Social Enterprise Turning Learning en heeft ervaring in verschillende rollen in onderwijs en consultancy. Zij werkte als schoolleider, bestuurder, senior consultant, interim manager en managing partner van een International Consultants bedrijf. Zij gaf internationale lectures (Florida, Toronto, Abu Dabi, Wenen) en haalde haar postdoctorale titel Master Management Consultant aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Als International Certified Management Consultant schreef en werkte zij samen met Michael Fullan en Joanne Quinn aan verschillende grootschalige verandertrajecten.
Prof. John West Burnham
Leadership Consultant Turning Learning
John West Burnham is Professor of Educational Leadership at St Mary’s University, London and is as Leadership Consultant commited to Turning Learning and the developing Leadership in Dutch organisations. He is a key advisor in the development of the Aquinas Centre for Learning Leadership and Innovation and in the School of Education’s doctoral degree development programme. His great professional generosity, his considerable experience and his irrefutable and world-renowned expertise in research and in teaching on education and leadership in education have already been felt at St Mary’s.
Baukje Bemener MsC
Research Consultant Turning Learning
NPDL New Measure Leader the Netherlands
Baukje is een deskundige op het gebied van de koppeling tussen theorie en praktijk. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit te Maastricht in Evidence Based Innovation in Teaching. Haar praktijk ervaring als leerkracht en de wetenschappelijk achtergrond komen als NL Measure Leader mooi samen met haar gedrevenheid en passie voor het beste onderwijs voor alle leerlingen.
Martinique Jacobse
Financial Assistant Turning Learning
Martinique Jacobse is een ambitieuze student Rechten én Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Naast zijn intensieve dubbele studie werkt Martinique als Financial Assistant voor Turning Learning. Met zijn oog voor perfectionisme en positieve en optimistische instelling past Martinique perfect in het Turning Learning team.

Global NPDL Leaders

Prof. dr. Michael Fullan
Global Leadership Director
Michael Fullan, OC is the former Dean of the Ontario Institute for Studies in Education at the University of Toronto. Recognized as a worldwide authority on educational reform, he advises policymakers and local leaders around the world in helping to achieve the moral purpose of all children learning.
Fullan is a prolific, award-winning author whose best-selling books have been published in many languages. He bases his work on research and practice drawn from both the public and private sectors, finding an increasing convergence. From 2004-2013 Michael Fullan served as Special Adviser in Education to the Premier of Ontario. He received the Order of Canada in December 2012 and holds honorary doctorates from Duquesne University, Pennsylvania; University of Edinburgh, Scotland; Newman University College, University of Leicester; and Nipissing University in Canada.
Joanne Quinn
Global Capacity Building Director
Joanne leads the capacity building component of the global NPDL partnership including professional learning and digital resources. She consults internationally in the field of whole system change, capacity building, leadership and professional learning.
She has led the design of strategic whole system change projects at global, national and district levels in Africa, Europe, Asia, Australia, the Caribbean and United States. Joanne has provided leadership at all levels of the education system as; Superintendent; Principal; Implementation Advisor on education reform to the Ontario Ministry of Education; and Director of Continuing Education at the University of Toronto. Her extensive experience as a consultant, presenter, author and innovative leader combine with her passion for improving learning for all children and give her a unique perspective on influencing positive change.
Joanne McEachen
Global New Measures Director
Joanne is an internationally recognized educational leader, a New Zealander now based in Seattle, Washington, USA. Joanne has an outstanding history working at multiple levels in the education system – as a teacher, a school principal and as a Regional Manager (Superintendent).
In addition, she has led and managed countrywide education change initiatives as a national leader for the Ministry of Education in New Zealand and now in the USA, with her international consultancy, The Learner First. Drawing on her extensive expertise in creating change at every level of the K-12 system, Joanne has delivered numerous keynote addresses and professional learning experiences for educators internationally from USA, UK, Canada, Hong Kong, Uruguay, Australia and New Zealand, on topics such as, Whole System Change, Educational Leadership, Authentic Mixed Method Assessment, and Leveraging Digital

Supporting Experts

Alberto Bernardi, Inssfil, Canada
Jonathan Bisschop, United Kingdom
Rebecca Key, Queenstown, New Zealand
Michael Patrige, Ottowa Canada
Sandy Owens, Ottawa, Canada

Wat we doen

TURNING LEARNING BRENGT ORGANISATIES SAMEN

Turning Learning brengt organisaties vanuit verschillende sectoren en continenten samen met als doel bronnen in te zetten, ervaringen uit te wisselen en te komen tot een internationale kenniscreatie om zo succesvoller leren te realiseren.

TURNING LEARNING TRANSFORMEERT HET ONDERWIJSSYSTEEM

Turning Learning stelt zich als doel het onderwijssysteem te transformeren en optimale (leer)kansen voor iedereen te creëren. Daarbij focussen we – uitgaand van ieder kracht, moed en talent – op het het realiseren van ‘real live learning’ en ‘sociale innovatie’.

TURNING LEARNING CREËERT KANSEN VOOR ‘DIGITAL NATIVES’

Turning Learning creëert kansen door het realiseren van een internationaal platvorm voor onze jongste ‘digital natives’ om te komen tot een vernieuwde gezamenlijke taal voor de toekomst.

NEEM DEEL

Ambitieuze scholen kunnen meedoen aan dit unieke innovatieve traject, dat door vele partners ondersteund wordt. Heeft u belangstelling? We vertellen u graag - en uiteraard geheel vrijblijvend - over onze ervaringen en resultaten op scholen en mogelijkheden tot deelname.

PARTNERS

Turning Learning werkt in partnerschap samen met diverse wereldwijde toonaangevende en baanbrekende organisaties uit verschillende landen en sectoren, die allen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren. Deze partners werken gezamenlijk en brengen afhankelijk van hun eigen diverse organisaties kennis, materialen, financiën, politieke ondersteuning en support in, alles gericht op het realiseren van de doelstellingen van het partnership.